Spring naar de inhoud

Wie zijn wij?

ONZE MISSIE

Welbevinden voor elk kind
Ter Poorten is een familiale dorpsschool, die welbevinden op de eerste plaats zet. Een kind kan maar het beste uit zichzelf halen, als het zich goed voelt. Ons schoolteam streeft naar het bieden van een inclusieve omgeving waarin alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of vaardigheden, zich welkom en gewaardeerd voelen. Binnen onze school kent iedereen elkaar. We geloven dat het belangrijk is om respect en empathie te bevorderen, en om onze leerlingen te leren hoe ze op een positieve manier kunnen communiceren en samenwerken met anderen. 

Een sterk team haalt steeds alles uit de kast voor elk kind. We streven ernaar om een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving te creëren waarin onze leerlingen kunnen groeien en bloeien als individuen en als gemeenschap. We zien graadsklassen als een manier om kinderen te leren zelfstandig én samen te werken. Onze leerlingen leven en leren samen en versterken zo elkaar. Kinderen krijgen leerinstructies op individueel niveau. Via weekpakketten krijgt elk kind de nodige uitdaging. Zo leren ze van kinds af zelfstandig plannen en beslissingen nemen. Met een zo breed mogelijk aanbod, kan elk kind bij ons zijn eigen talenten, interesses en competenties ontdekken en ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat ze een vlotte overstap kunnen maken naar het secundair onderwijs.

Ons doel is om onze leerlingen voor te bereiden op succes in het leven, zowel in de klas als daarbuiten. We willen hen de kennis, vaardigheden en houding bijbrengen die nodig zijn om hun doelen te bereiken en een zinvolle bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen. Door middel van een samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel, willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen een sterke basis leggen voor hun toekomstige succes en welzijn.

ONZE VISIE

Zichzelf en de wereld ontdekken
We gaan actief aan de slag met onze leerlingen. Elk kind heeft inbreng en mag initiatief nemen. We zijn een ondernemende school, waar dingen bewegen en waar ruimte is voor actief leren door de wereld in de school te halen en door zelf de wereld in te trekken. Via projecten, (buiten)activiteiten en een extern aanbod, verruimen we de blik van kinderen op de wereld. We laten kinderen exploreren. We wekken bij elk kind nieuwsgierigheid op en creëren een dynamiek die aanzet zichzelf en de wereld te verkennen. Ons schoolteam biedt de kinderen de kans te proeven van zoveel mogelijk domeinen, zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige en kritische personen, die zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

Onze kernambitie
Onze kernambitie is de maximale ontwikkeling van elk kind. Hiertoe bieden we elk kind de mogelijkheid om talenten en competenties zoveel mogelijk te ontdekken en te ontwikkelen.

Onze belofte
Als school beloven we een uitdaging en maximale ontplooiingskansen voor elk kind, zodat onze leerlingen uitgroeien tot zelfverzekerde en verantwoordelijke wereldburgers.

Onze droom
Onze droom als basisschool is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve en kritische denkers, geëngageerde jongeren die hun eigen leerproces in handen nemen en het positieve verschil maken.

ONZE WAARDEN

Kindgericht en waardengedreven
Vertrekkend vanuit geborgenheid, betrokkenheid en samenhorigheid zorgen we ervoor dat elk kind de eigen talenten kan ontdekken en op eigen benen leert staan. De school creëert een veilig klimaat waar elk kind de nodige uitdaging krijgt. 

Als basisschool hechten wij groot belang aan de volgende drie kernwaarden:

  • Geborgenheid
    We streven naar een veilige en geborgen omgeving voor onze leerlingen. We willen dat leerlingen zich veilig voelen om risico’s te nemen en om fouten te maken, zonder zich zorgen te hoeven maken over veroordeling of afwijzing.
  • Betrokkenheid
    We willen dat onze leerlingen zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces en bij de schoolgemeenschap. We moedigen leerlingen aan om deel te nemen aan activiteiten en om een actieve rol te spelen. We willen ook dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kinderen en dat ze samenwerken met het schoolteam om het beste onderwijs te bieden.
  • Samenhorigheid
    We streven ernaar om een hechte en inclusieve schoolgemeenschap te creëren, waarin leerlingen, ouders en personeel zich welkom en gewaardeerd voelen. We willen een omgeving creëren waarin leerlingen van elkaar kunnen leren en waarin ze zich gesteund voelen door hun medeleerlingen en het schoolteam.

Daarnaast vinden we ook volgende waarden en principes belangrijk:

Creativiteit

We willen onze leerlingen aanmoedigen om creatief te zijn en om nieuwe ideeën en oplossingen te ontdekken. We willen dat leerlingen leren om hun creativiteit te uiten door middel van kunst, muziek en andere expressievormen.

Eigenaarschap

We willen onze leerlingen leren om eigenaarschap te nemen over hun leerproces. Dit betekent dat we hen willen helpen bij het stellen van doelen en bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Zelfvertrouwen

We willen dat onze leerlingen zelfvertrouwen ontwikkelen en geloven in hun eigen kunnen. We willen dat leerlingen leren om positief te denken en om uitdagingen aan te gaan met een positieve houding.

Zelfstandigheid

We willen onze leerlingen leren om zelfstandig te zijn en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We willen dat leerlingen leren om zelf te ontdekken en om hun eigen interesses en talenten te ontwikkelen.

Ontdekking

We willen dat onze leerlingen een passie ontwikkelen voor leren en ontdekking. We willen dat leerlingen leren om vragen te stellen en om op onderzoek uit te gaan, zodat ze nieuwe dingen kunnen ontdekken en leren.

Dynamiek

We willen dat onze school een dynamische en levendige omgeving is, waarin leren uitdagend is en waarin er ruimte is voor vernieuwing en verandering. We willen dat leerlingen, ouders en personeel samenwerken om de school voortdurend te verbeteren en om het onderwijsaanbod aan te passen aan de behoeften van de leerlingen.