Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school is verbonden aan het interstedelijk CLB Gent.

Het CLB is elke werkdag open van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30.
Op dinsdag is het CLB open tot 19u.

Lees meer...
 • Wat is een CLB?
   
  Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en
  schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te helpen bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.
  bron : website departement onderwijs
   
 • Het Interstedelijk CLB
   
  Door jouw zoon/dochter in deze school in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten. Dit is voor onze school het Interstedelijk CLB Gent, Jubileumlaan 215, 9000 Gent.

  Voor de samenwerking met onze school heeft dit Interstedelijk CLB een permanente vestigingsplaats in Brugge. Dit zijn de coördinaten:
  Interstedelijk CLB Gent – afdeling Brugge
  Langerei 26
  8000 Brugge
  T 050 332172
  M clb.brugge@gent.be
  W www.iclb.be

  De CLB-medewerkers die op deze vestigingplaats bereikbaar zijn en met onze school samenwerken zijn:

  • Steffi Oosterlinck, arts
  • Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
  • Nico Martens, maatschappelijk werker
  • Ruth Verbeke, paramedisch werker

   
  Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

  • het leren en studeren;
  • de schoolloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

   
  De begeleiding waarvoor het CLB in onze school instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

  • de leerling staat centraal;
  • de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
  • de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
  • de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;
  • de dienstverlening is gratis.

   
  Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.

  Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 12 jaar).

  In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:

  • bij leerplichtproblemen;
  • bij sommige medische onderzoeken.

   
  In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht:

  • in het kleuteronderwijs:
   • eerste kleuter: gericht consult;
   • tweede kleuter: algemeen consult.
  • in het lager onderwijs:
   • eerste leerjaar: gericht consult;
   • derde leerjaar: gericht consult;
   • vijfde leerjaar: algemeen consult.

   
  De voorziene data worden u door de school tijdig medegedeeld.
  Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.
  Indien ouders of leerlingen vanaf 12 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en moet een andere (school)arts gekozen worden.Voor meer informatie over deze procedure kan je bij de directeur van het CLB terecht: Vera Van Heule, T 09 235 0900.

  De CLB-medewerker kan op school ook deelnemen aan verschillende besprekingen waaronder bvb.deze van het zorgteam of van de verschillende klassenraden. Dat gebeurt vooral als deze besprekingen te maken hebben met de begeleiding van leerlingen. Leerrecht en leerplicht is één van de vaste agendapunten op dergelijke vergaderingen.

  Een CLB kan niet alle problemen oplossen. Soms moet het centrum op zijn beurt doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten. De medewerkers van het CLB zullen in elk geval eerst luisteren naar jouw vragen, ze helpen verduidelijken en formuleren. Hiervoor zijn soms wel meerdere gesprekken nodig.

  Het multidisciplinair CLB dossier

  Toegangsrecht tot het CLB dossier

  • Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle relevante persoonlijke en contextuele gegevens m.b.t. de leerling.
  • Ouders en/of leerlingen hebben recht op toegang tot dit dossier via begeleide inzage. Hiertoe hanteert het ICLB een aantal procedurele regels die gebaseerd zijn op de bepalingen van het “Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen”.Dit recht op toegang gebeurt door de leerling die in staat is tot “redelijke beoordeling van zijn belangen”. De leerling van 12 jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dergelijke leerling wordt een “bekwame minderjarige” genoemd.

   De algemene regel is dat ouders geen toegang hebben tot het dossier van een bekwame minderjarige. (Met uitzondering van de gegevens die enkel zichzelf betreffen want daar hebben ze toegang toe op basis van de wet verwerking persoonsgegevens.) Uitzonderingen op deze algemene regel kunnen slechts voorkomen mét uitdrukkelijke toestemming van de bekwame minderjarige.

   De leerling van minder dan 12 jaar wordt vermoed een niet-bekwame minderjarige te zijn. In dit geval hebben de ouders recht op toegang tot het CLB dossier.

  • Het CLB team oordeelt of een leerling in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dit gebeurt in overleg met de leerling en zijn ouders. Op deze wijze dient de leeftijd van 12 jaar dus niet als “absoluut” te worden beschouwd.
  • Alle bepalingen van het “Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen” kunnen worden geraadpleegd op http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie.

   
  Overdracht van het CLB dossier

  • Bij inschrijving bij de start van het schooljaar, gebeurt de overdracht van het CLB dossier na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar.
  • Bij schoolverandering in de loop van het schooljaar, gebeurt de overdracht eveneens na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf de inschrijving in de nieuwe school.
  • Voor het verstrijken van de wachttijd kunnen de ouders of de leerling bij de mandaathouder van het CLB verzet aantekenen tegen deze overdracht. In geval van verzet zal het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, met name de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de leerplicht, samen met een kopie van het verzet.
  • Bij inschrijving in deze school wordt aan de ouders en de leerling de mogelijkheid geboden te verklaren af te zien van deze wachttijd zodat het CLB-dossier sneller kan overgedragen worden.

   
  Archiefplicht mbt het CLB dossier

  Wanneer leerlingen het leerplichtonderwijs verlaten wordt het CLB dossier in het archief van het laatst dienstdoende CLB bewaard tot 10 jaar na de laatste tussenkomst. In elk geval zal een CLB dossier steeds in het archief bewaard worden tot wanneer:

  • de leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt (wanneer deze het gewoon onderwijs verliet);
  • de leerling de leeftijd van 30 jaar bereikt (wanneer deze het buitengewoon onderwijs verliet).

   

 • Ontluikend leren en de overstap naar het eerste leerjaar
   
  Na de kleuterklasjes maakt het eerste leerjaar van de lagere school zijn opwachting.

  Waar de rijpheidsontwikkeling kortgeleden nog over stappen en spreken ging, wordt dit straks “leren”… op school.

  Graag maken we dit voor u wat concreter.
  Het interstedelijk CLB ontwikkelde een brochure rond dit “Ontluikend leren”. Elke ouder van elke kleuter uit de derde kleuterklas zal deze brochure in de loop van het school jaar ontvangen.
  Deze brochure is echter ook downloadbaar op de website van het interstedelijk CLB!

  Gedurende het derde kleuter wordt tussen school (klastitularis, zorgcoördinator, directeur) en CLB ook overleg gepland. Soms zal de school het nodig vinden dat het CLB bijkomend onderzoek doet. De school licht de ouders in elk geval tijdig in wanneer en waarom zij zo’n bijkomend onderzoek nodig vinden.
  Het CLB zal slechts een onderzoek uitvoeren indien ook de ouders dit wensen.

  Het is steeds de bedoeling dat ouders, school en CLB met elkaars instemming en betrokkenheid uitstippelen wat kan of niet kan.

  Samen tot een gemeenschappelijk advies en tot een gemeenschappelijke handelwijze komen om samen een leerling op de best mogelijke wijze te helpen is het streefdoel.
  De uiteindelijke beslissing wordt –uiteraard- door de ouders genomen.

 • De overstap naar het secundair
   
  Binnen de klas

  • Op basis van overleg tussen school en CLB wordt, voor elke leerling die de overstap naar het secundair kan maken, afgetast of er op basis van het leerlingvolgsysteem voldoende gegevens zijn, waardoor de school samen met u autonoom een keuze kan bespreken.
   De school –soms samen met het CLB– staat in voor het samenbrengen van de relevante gegevens.
  • Een CLB-medewerker verzorgt in de klas een informatievoormiddag voor alle leerlingen die de overstap naar het secundair kunnen maken. Dit gebeurt in de weken voorafgaand aan de informatieavond voor de ouders.

   
  Informatieavond voor de ouders

  Op deze avond prikkelt het CLB u met informatie over de keuzemomenten en de keuzemogelijkheden binnen het secundair onderwijs en over de wijze waarop u een school kunt kiezen. Een informatiebundel is ter beschikking van elke ouder.

  Voor het stedelijk onderwijs Brugge-Noord, afdeling Lissewege en afdeling Dudzele wordt één gezamenlijke informatieavond voorzien.

  Het ligt voor de hand dat u naar de informatieavond in de school van uw zoon/dochter gaat. Indien u verhinderd bent, kunt u echter ook probleemloos aansluiten bij een informatieavond die doorgaat in een andere stedelijke basisschool.

  De leerkracht bespreekt met u individueel de te overwegen keuzes op een oudercontact.

  Dit oudercontact volgt in de eerstvolgende periode na de informatieavond en ambieert afgelopen te zijn vooraleer de secundaire scholen in de Brugse regio hun contactdagen organiseren. De voorstellen worden met u besproken door de klastitularis.
  Wanneer, op basis van samenspraak, onderzoek werd verricht zal ook een CLB-medewerker deelnemen aan dit oudercontact.

 • Nuttige links
   
  De website van het interstedelijk CLB.

  Een probleem dat in elke school en in elk gezin wel eens opduikt: luizen!
  Zit u met vragen over luizen?
  Ga naar de site…

  Je rechten en plichten als minderjarige in vogelvlucht.
  Bovendien een handige doorklikpagina om het veel ruimer aanbod van het kinderrechtencommissariaat te leren kennen.
  Ga naar de site…

  Iedereen zit wel eens met een opvoedingsvraag: wat te doen met faalangst, slechte vrienden, liegen,
  straffen en belonen, … De “opvoedingswinkels” bieden heel wat antwoorden. Je krijgt er wat tips, kan er filmpjes bekijken of folders downloaden.
  Ga naar de site…

  Onderwijskiezer: je moet een richting kiezen voor, tijdens of na het secundair onderwijs?
  Om het zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt Onderwijskiezer je op weg.
  Ga naar de site…

  I Like: de I-Like is een test waarmee je je belangstelling voor studiegebieden kan verkennen.
  Vooral voor leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs. Zij moeten een belangrijke studiekeuze maken bij de overstap naar de tweede graad.
  Ook andere leerlingen uit het secundair onderwijs of het zesde leerjaar lager onderwijs kunnen de test gebruiken om een beter zicht te krijgen op hun belangstelling.
  Ga naar de site…

  I Study Junior: de I-Study-junior is een vragenlijst die peilt naar je studiehouding. Hieronder verstaan we twee dingen: je motivatie om te leren én de manier waarop je leert (je studiemethode).
  Een goede studiehouding is erg belangrijk voor studiesucces in het secundair onderwijs. Leerlingen met een goede studiehouding hebben altijd meer slaagkansen. I-Study Junior is een zelfevaluatie: door de vragen te beantwoorden krijg je een beeld van je eigen studiehouding.
  Ga naar de site…

  Alles wat je wil weten over leerplicht, schoolkeuze, inschrijven, van school veranderen: een gids voor leerlingen secundair onderwijs (en hun ouders natuurlijk).
  Ga naar de site…

  Elke secundaire school organiseert jaarlijks infomomenten of opendeurdagen. Opgelet: slechts die info die reeds beschikbaar is, wordt vermeld. De site wordt regelmatig geüpdatet.
  Ga naar de site…

  Elk schooljaar zijn er uiteraard ook schoolvakanties! Je wenst vooruitziend te zijn? Op deze site vind je de data van de schoolvakanties tot 2022.
  Ga naar de site…

  In het onderwijstijdschrift “Klasse” vind je heel wat actuele informatie binnen een ruime onderwijscontext. Zowel leerlingen, leerkrachten als ouders vinden er hun gading.
  Ga naar de site…